Woonvisie 2020+

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met inwoners, politici en partners op de woningmarkt gewerkt aan de nieuwe Woonvisie voor Aa en Hunze. Het college van onze gemeente heeft op 9 maart 2021 het concept van de Woonvisie 2020+ vastgesteld. In de nieuwe Woonvisie zijn de uitgangspunten en ambities voor het wonen tot 2030 beschreven.

De looptijd van de Woonvisie 2016+ is verstreken. Veel omstandigheden zijn de afgelopen jaren veranderd zoals demografische ontwikkelingen, een veranderde woonvraag, urgentie bij het verduurzamen van woningen en een sterke behoefte aan concrete invulling van de abstractie “wonen en zorg”. Dit gaf reden om een nieuwe Woonvisie op te stellen. Met de komst van de Woonvisie 2020+ is er een actueel uit te voeren woonbeleid waarmee de gemeente onder andere een toetsingskader heeft voor woningbouw en mogelijke (kleinschalige) uitleglocaties. Ook kan de gemeente hiermee prestatieafspraken maken met de woningcorporaties.

Op 1 april 2021 staat de Woonvisie 2020+ op de agenda van de raad, daar wordt hij opiniërend behandeld. Tot en met 4 april ligt de Woonvisie ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. De reacties worden, zo mogelijk, verwerkt in het definitieve beleid.

Het concept is hier digitaal te bekijken.