Het Waterschap komt naar de Huiskamer

Afgelopen woensdag 18 januari ontvingen we Willeke Bergman in de Huiskamer. Ze gaf ons een presentatie over het werk van Waterschap Hunze en Aa’s. Zij is werkzaam bij de afdeling Educatie van het Waterschap. Er waren veel belangstellenden op de presentatie afgekomen.

Na de koffie begon Willeke met haar verhaal. Al sinds de middeleeuwen waren er samenwerkingverbanden om het water te reguleren in ons laaggelegen land. Die samenwerking resulteerde later in de waterschappen, een van de oudste vormen van democratie, met een algemeen bestuur en een dijkgraaf aan het hoofd.

Aanvankelijk was de naam Waterschap Hunze en Aa, maar na een fusie van 5 waterschappen ontstond het Waterschap Hunze en Aa’s. Het hoofdkantoor is gevestigd in Veendam en er werken 400 personen. Er zijn in Nederland nu 21 waterschappen. Het Waterschap Hunze en Aa’s is nummer 10 op de lijst. Dit waterschap  heeft een werkgebied van 207.000 ha en er wonen 424.000 mensen in het gebied.

Vervolgens vertelde zij ons over de taken van het waterschap:

Veilige dijken: Controle en versterking van de dijken om ons te beschermen tegen hoogwater.  Nederland ligt in een lage delta. 67% van Nederland is overstroombaar, dus dit is een van de kerntaken van het waterschap. Maar ook controle en beheer van de kades langs grote kanalen. Deze controle vindt plaats in maart en oktober. Waterberging door het laten meanderen van rivieren, het vasthouden door verhoging van stuwen en het aanleggen/beheren van bergingsgebieden.

Muskusratten en beverratten ondergraven de dijken en ook de bever richt veel schade aan. Er is nu een beverprotocol om te zorgen dat het niet uit de hand loopt.

Voldoende water in sloten en kanalen, genoeg voor de landbouw en de natuur. In tijden van droogte wordt water aangevoerd en bij een teveel aan water wordt dit afgevoerd door middel van gemalen en stuwen.

Schoon water: het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van water in sloten en kanalen. Zwemplassen  worden in de zomer elke twee weken gecontroleerd.  Hiervoor heeft het waterschap een eigen laboratorium. Het water dat huishoudens gebruiken wordt door het waterschap gezuiverd via hun rioolwaterzuivering. Dit schone water gaat weer terug naar de natuur. (Ons drinkwater komt van Watermaatschappij Midden Drenthe). Dit was in een duidelijk schema weergegeven. (Zie foto)

Willeke vroeg ons of we enig idee hadden van ons waterverbruik. Het blijkt dat we per persoon per dag 120 liter water verbruiken; het meeste door douchen en het doorspoelen van het toilet.

Waterschapsbelasting, die we allemaal betalen bestaat uit een  watersysteemheffing en een zuiveringsheffing. Het Noordelijk Belastingkantoor int de belasting. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Het waterschap geeft aan hoeveel geld ze nodig hebben en dat bepaalt het tarief.

Tenslotte vertelde Willeke ons nog iets meer over de organisatie van de waterschappen:

Het waterschap heeft een dagelijks bestuur, een dijkgraaf en een directeur. Er is een algemeen bestuur met geborgde en ongeborgde zetels. De geborgde zetels zijn vaste plekken, 2 voor landbouworganisaties en 2 voor natuurorganisaties (vanaf dit jaar). De ongeborgde zetels, (19 in aantal) worden gekozen. Op 15 maart zijn er behalve verkiezingen voor de provinciale staten ook verkiezingen voor de waterschappen. Ze riep ons op om ook hiervoor te gaan stemmen. De stemwijzer geeft inzicht in de visie van de verschillende politieke partijen ten aanzien van waterbeheer.

Het was een zeer interessante, leerzame presentatie en alle bezoekers waren zeer enthousiast.

De volgende Huiskamerbijeenkomst is op 1 februari in de Gasterije van 10.00 tot 12.00 uur. Dan spelen we bingo met muziekfragmenten.